Minumula Chintapandu Pachadi/Blackgram Lentil Chutney